Autodrom Główna Kontakt Agencja
 Bilety F1 2024
F1 Bilety
Hotele
Przelot
FanVision
Przewodniki F1
F1 w prezencie
..
Jak kupować
Regulamin
Płatności
FAQ
Pomoc

Płatnosci obsługuje serwis Platnosci.pl
Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl

Regulamin  


Regulamin ?wiadczenia us?ug sprzeda?y

1. Definicje
2. Zawarto?? serwisu Autodrom.pl
3. Zamówienie
4. Odpowiedzialno??
5. Postanowienia ko?cowe

********************

1 Definicje

Agencja: Agencja Wy?cigowa AUTODROM prowadz?ca serwis Autodrom.pl.

Serwis Autodrom.pl: tre?ci tematycznie powi?zane z wy?cigami samochodowymi, dost?pne w witrynie internetowej pod adresem www.autodrom.pl oraz sklep internetowy dost?pny pod tym samym adresem.

U?ytkownik: ka?da osoba korzystaj?ca z serwisu Autodrom.pl, przy czym warunkiem korzystania z serwisu Autodrom.pl jest zaakceptowanie przez U?ytkownika niniejszego Regulaminu.

Kupuj?cy: U?ytkownik dokonuj?cy zakupu w serwisie Autodrom.pl

Organizator: podmiot organizuj?cy imprezy sportowe na okre?lonych przez siebie zasadach.

FanVision: GameDay Entertainment LLC dostarczaj?ca bezprzewodowe urz?dzenia audio-wizualne do obserwowania i analizowania wybranych imprez sportowych.

Dostawca: podmiot, który na podstawie odr?bnej umowy zawartej z Agencj?, dostarcza Kupuj?cemu towary zakupione przez niego w serwisie Autodrom.pl.

Obs?uguj?cy p?atno?ci: podmiot, który na podstawie odr?bnej umowy zawartej z Agencj?, obs?uguje elektroniczne p?atno?ci dokonywane przez Kupuj?cego przez Internet z wykorzystaniem bezpiecznych po??cze? internetowych.

Towar: produkt, który mo?e by? przedmiotem zakupu w sklepie internetowym Autodrom.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2 Zawarto?? serwisu Autodrom.pl

1. Informacje
W serwisie Autodrom.pl dost?pne s? informacje tematycznie powi?zane z wy?cigami samochodowymi. U?ytkownik korzysta z tych informacji na w?asny u?ytek. Wskazówki dotycz?ce kariery kierowcy wy?cigowego nie s? wi???ce i mog? ulega? zmianom. U?ytkownik jest zobowi?zany zweryfikowa? je w odpowiednich organizacjach sportowych. Agencja dok?ada stara? by prezentowane informacje by?y prawdziwe i aktualne.

Agencja nie odpowiada jednak za skutki wykorzystania informacji podanych w serwisie Autodrom.pl.

2. Wyszukiwarki us?ug innych podmiotów
Agencja nie odpowiada za dzia?ania lub zaniechania tych podmiotów ani za zignorowanie przez Kupuj?cego regulaminów ?wiadczenia us?ug okre?lonych przez te podmioty.


3. Sklep internetowy, w którym dost?pne s?:

a. Bilety
Bilety uprawniaj? do uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Organizatora. Za zmiany miejsc, programu i terminu imprezy lub ca?kowite jej odwo?anie odpowiada Organizator. Zasady uczestnictwa w imprezie okre?la Organizator. Kupuj?cy jest zobowi?zany do zweryfikowania tych zasad bezpo?rednio u Organizatora. Agencja nie odpowiada za dzia?ania lub zaniechania Organizatora ani za zignorowanie przez Kupuj?cego zasad uczestnictwa ustanowionych przez Organizatora.

b. Bony prezentowe
Wystawiony przez Agencj? bon prezentowy uprawnia do jednorazowych, bezgotówkowych zakupów wy??cznie w sklepie internetowym serwisu Autodrom.pl w kwocie i terminie wskazanych na bonie. Zakupów na podstawie bonu mo?e dokona? osoba obdarowana bonem. Kwoty niewykorzystane nie podlegaj? zwrotowi. Ka?dy bon ma przypisany unikalny kod weryfikowany podczas dokonywania p?atno?ci. Kod mo?e by? u?yty tylko jednokrotnie. Odpowiedzialno?? za udost?pnienie kodu ponosi Kupuj?cy.

c. Vouchery
Voucher FanVision uprawnia do podj?cia ze stanowiska obs?ugi FanVision urz?dzenia s?u??cego do odbioru informacji i danych dotycz?cych imprezy sportowej. Odbiór mo?liwy jest w dniu imprezy i w miejscu, w którym odbywa si? impreza. Stanowiska obs?ugi FanVision usytuowane s? na terenie obiektu, na którym odbywa si? impreza sportowa. Zasady korzystania z wy?ej wymienionego urz?dzenia okre?la regulamin FanVision. Agencja nie odpowiada za dzia?ania lub zaniechania FanVision ani za zignorowanie przez Kupuj?cego zasad ustanowionych przez FanVision.

d. Publikacje w formie drukowanej.

3 Zamówienie

1. Zamówienie przez Internet
Wa?ny wykaz dost?pnych towarów wraz z cen? znajduje si? wy??cznie na witrynie internetowej www.autodrom.pl. Sprzeda? odbywa si? za po?rednictwem sieci Internet. Zamówienia s? przyjmowane przez stron? internetow? www.autodrom.pl.

Kupuj?cy nie dokonuje zamówienia w celach innych ni? zakup, w szczególno?ci nie wykorzystuje serwisu Autodrom.pl do dzia?a? niezgodnych z zasadami rozs?dku, sprawiedliwo?ci i wspó??ycia spo?ecznego, swoim dzia?aniem nie narusza lub nie zagra?a naruszeniem interesów serwisu Autodrom.pl oraz innych Kupuj?cych.

2. Konto u?ytkownika

W celu z?o?enia zamówienia Kupuj?cy rejestruje si? w serwisie Autodrom.pl podaj?c dane niezb?dne do realizacji zamówienia. Podane przez Kupuj?cego dane s? prawdziwe i aktualne.

Zarejestrowanie si? jest równoznaczne ze zgod? na przechowywanie i przetwarzanie przez Agencj? danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgoda na wykorzystanie danych do celów marketingowych wymaga dodatkowej aktywno?ci Kupuj?cego w trakcie rejestrowania si?.

Dost?p do danych Kupuj?cego jest chroniony loginem i has?em podawanymi przez Kupuj?cego w trakcie rejestrowania si? w serwisie Autodrom.pl. Do Kupuj?cego nale?y dba?o?? o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji s?u??cych do jednoznacznej jego identyfikacji. Agencja nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki ujawnienia przez Kupuj?cego swoich danych osobom trzecim.


3. Status zamówienia
Z?o?enie zamówienia, dokonanie p?atno?ci, wys?anie zamówionych towarów i zako?czenie realizacji zamówienia potwierdzane s? za pomoc? wiadomo?ci e-mail wysy?anych kolejno po ka?dym zako?czonym etapie na adres e-mail podany przez Kupuj?cego. Kupuj?cy zobowi?zany jest do monitorowania statusu swojego zamówienia, gdy? potwierdzenie wys?ane przez Agencj? wymagane jest dla uznania zawarcia umowy sprzeda?y.

4. Umowa
Przyj?cie do realizacji zamówienia rozpoczyna si? z chwil? zawarcia umowy sprzeda?y.

Umowa sprzeda?y pomi?dzy Kupuj?cym a Agencj? zostaje zawarta z chwil? uiszczenia przez Kupuj?cego nale?nej zap?aty wskazanej w zamówieniu uprzednio z?o?onym przez Kupuj?cego. Zamówienie uznaje si? za op?acone wy??cznie na podstawie uznania rachunku bankowego Agencji.

Prawem w?a?ciwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.


5. Ceny, op?aty, p?atno?ci
Wszystkie ceny podawane s? w z?otych polskich i s? ca?kowitymi cenami brutto. Cena podana przy ka?dym towarze jest wi???ca w chwili z?o?enia zamówienia. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego, przeprowadzania i odwo?ywania akcji promocyjnych b?d? wprowadzania w nich zmian. W szczególno?ci cena mo?e ulec zmianie ju? po zaakceptowaniu zamówienia w przypadku du?ych lub nag?ych zmian kursu walut, jak równie? z przyczyn zale?nych od Organizatora.

Kupuj?cy dokonuje p?atno?ci za zamówienie z?o?one w sklepie internetowym serwisu Autodrom.pl za po?rednictwem Obs?uguj?cego P?atno?ci. Dopuszcza si? dokonywanie p?atno?ci przelewem tradycyjnym. Agencja nie ponosi odpowiedzialno?ci za dzia?ania lub zaniechania a w szczególno?ci za bezpiecze?stwo operacji obs?ugiwanych przez Obs?uguj?cego P?atno?ci.

Do ka?dego zamówienia doliczana jest op?ata za dostaw?, zale?na od sposobu dostawy wybranej przez Kupuj?cego. Jedno zamówienie mo?e by? zrealizowane w kilku ró?nych terminach dostawy, wówczas do zamówienia doliczanych jest tyle op?at za dostaw?, ile dostaw zosta?o wybranych w trakcie sk?adania zamówienia.

Podane op?aty za dostaw? s? wi???ce dla dostaw krajowych. Je?li miejsce dostawy mie?ci si? poza granicami Polski, Kupuj?cy zostanie poinformowany za pomoc? wiadomo?ci e-mail o konieczno?ci wniesienia op?aty uzupe?niaj?cej w wysoko?ci zale?nej od miejsca dostawy. Niewniesienie op?aty uzupe?niaj?cej w terminie okre?lonym w informacji email, oznacza anulowanie zamówienia.

6. Dostawa
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie przekraczaj?cym 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy pod warunkiem, ?e towar jest dost?pny Agencji. W przypadku niedost?pno?ci cz??ci towarów obj?tych zamówieniem Kupuj?cy jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzj? o sposobie jego realizacji.

Vouchery i bilety Agencja wysy?a Kupuj?cemu w terminie nie przekraczaj?cym 5 dni roboczych od daty dor?czenia ich Agencji odpowiednio przez FanVision b?d? Organizatora.

Dla zamówienia sk?adaj?cego si? z towarów o ró?nych terminach dostawy, Kupuj?cy ma mo?liwo?? wyboru dostawy zamówienia w ró?nych terminach.

Agencja dostarcza zamówione towary za po?rednictwem Dostawcy na adres podany przez Kupuj?cego w formularzu zamówienia. Agencja nie odpowiada za dzia?anie Dostawcy ani za opó?nienia, uszkodzenia b?d? zagubienia b?d?ce efektem dzia?a? b?d? zaniecha? Dostawcy.

Kupuj?cy, który zamówi? bilet na imprez? sportow? i dokona? p?atno?ci pó?niej ni? 14 dni przed dat? tej imprezy, samodzielnie odbiera bilet u Organizatora. Ca?kowity koszt zamówienia nie ulega wówczas zmianie.

W przypadku nieodebrania zamówionego towaru przez Kupuj?cego lub niepoinformowania Agencji o istotnych szczegó?ach jego odbioru, towar zostanie zatrzymany przez Agencj? na ryzyko Kupuj?cego. W takim przypadku Kupuj?cy ponosi wszystkie dodatkowe koszty.

Towar mo?e zosta? ubezpieczony od ryzyka zagubienia lub zniszczenia w drodze mi?dzy Agencj? a Kupuj?cym. O ile Dostawca ?wiadczy takie us?ugi, Agencja mo?e ubezpieczy? towar na wyra?n? pro?b? Kupuj?cego. Ca?kowity koszt zamówienia wzrasta wówczas o koszt ubezpieczenia.

Agencja nie jest odpowiedzialna za zagubienie, kradzie?, zniszczenie lub uszkodzenie zamówionego towaru i nie zwraca op?aty w cz??ci ani ca?o?ci.

Ryzyko zagubienia lub uszkodzenia towaru b?d?cego przedmiotem umowy, przechodzi na Kupuj?cego z chwil? przekazania towaru przez Agencj? do dor?czenia oraz samego dor?czenia, gdy? z chwil? t? Kupuj?cy lub osoba trzecia wskazana przez Kupuj?cego, staje si? posiadaczem towaru.

Vouchery i bony prezentowe mog? by? dostarczane drog? poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupuj?cego.
Ten sposób dostawy dokonywany jest na odpowiedzialno?? i ryzyko Kupuj?cego. Op?ata za tak? dostaw? nie jest doliczana do zamówienia. Dostarczane drog? elektroniczn? towary nie mog? by? kopiowane, modyfikowane lub przesy?ane w cz??ci ani w ca?o?ci.

4 Odpowiedzialno??

1. Prawa Agencji.
Agencja dochowa wszelkiej staranno?ci by zawiadomi? Kupuj?cego o wszelkich zmianach dotycz?cych zamówienia oraz by znale?? inne rozwi?zanie, najbardziej dogodne dla Kupuj?cego.

Agencja zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówie? budz?cych w?tpliwo??, w tym w?tpliwo?ci dotycz?ce danych Kupuj?cego.

Agencja mo?e uniewa?ni? zamówienie w przypadku opó?nie? lub b??dów w p?atno?ciach. Kupuj?cy wnosi nale?n? op?at? niezw?ocznie po z?o?eniu zamówienia.

2. Anulowanie
Agencja zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, je?eli sko?czy?y si? zapasy danego towaru i niemo?liwa jest realizacja takiego zamówienia lub gdy dosz?o do oczywistego b??du ze strony obs?ugi sklepu internetowego w opisie lub cenie towaru.

3. Zwroty
Bilety i vouchery nie podlegaj? zwrotowi, gdy? zwrotów nie akceptuje Organizator ani FanVision.

4. Rezygnacja
Kupuj?cy, który rezygnuje z umowy b?d? jej cz??ci, ponosi wszystkie koszty wywo?ane jego rezygnacj?.

Kupuj?cy mo?e zrezygnowa? z towaru bez podania przyczyny w ci?gu 10 dni od daty odebrania przesy?ki (nie dotyczy biletów i voucherów). Rezygnacja jest mo?liwa tylko wówczas, gdy towar nie by? u?ywany, kopiowany ani nie zosta? w ?aden sposób zniszczony oraz posiada oryginalne, nienaruszone opakowanie. Kupuj?cy wysy?a w takiej sytuacji na w?asny koszt, na adres siedziby Agencji, towar wraz z podpisanym o?wiadczeniem o odst?pieniu od umowy oraz informacj? na jaki rachunek bankowy ma by? wykonany zwrot kwoty równej cenie towaru. Agencja nie przyjmuje ?adnych przesy?ek odsy?anych za pobraniem.

5. Reklamacje
Reklamacje zg?aszane pisemnie na adres siedziby Agencji rozpatrywane s? najpó?niej w ci?gu 5 dni roboczych od dnia ich wp?yni?cia.

5 Postanowienia ko?cowe

1. Ochrona praw
Zawarto?? strony internetowej www.autodrom.pl jest obj?ta ochron? praw autorskich.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy s? u?ywane wy??cznie w celach identyfikacyjnych i mog? by? zastrze?onymi znakami towarowymi.

2. Zmiany regulaminu
Agencja zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu dost?pna jest w serwisie Autodrom.pl. U?ytkownik, w szczególno?ci Kupuj?cy, zobowi?zany jest do zapoznania si? z tre?ci? aktualnego brzmienia regulaminu.

3. Spory
Wszelkie spory b?d? rozstrzygane na drodze negocjacji mi?dzy U?ytkownikiem, w szczególno?ci Kupuj?cym, a Agencj?. W przypadku nierozstrzygni?cia sporu na drodze negocjacji, rozstrzygni?cie nast?pi poprzez s?dy w?a?ciwe dla miejsca zarejestrowania Agencji.


do góry

 Dodaj do:
Facebook

GŁÓWNA :: O AGENCJI :: WSPÓŁPRACA :: FAQ :: KALENDARZ :: KONTAKT