Autodrom Główna Kontakt Agencja
 Bilety F1 2022
F1 Bilety
Hotele
Przelot
FanVision
Przewodniki F1
F1 w prezencie
..
Jak kupować
Regulamin
Płatności
FAQ
Pomoc

Płatnosci obsługuje serwis Platnosci.pl
Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl

Prezenty  


Prezenty


Proponujemy prezenty, które zachwyc? ka?dego fana sportów samochodowych.

1. Bilety na wy?cigi Formu?y 1
2. Ksi??ki o wy?cigach samochodowych - unikalne na polskim rynku
3. Zestaw wyjazdowy na wy?cig Formu?y 1

Bilety na wy?cigi Formu?y 1


Podarowa? komu? bilet na wy?cig Formu?y 1, to podarowa? wyj?tkowe wra?enia i niezapomniane chwile sp?dzone na torze. Obdarowany b?dzie móg? podziwia? na ?ywo rywalizacj? sportow? najlepszych kierowców ?wiata, w?ród fanów z ró?nych krajów, z brzmieniem najnowocze?niejszej technologii w tle. Niew?tpliwie jest to presti?owa impreza sportowa wyzwalaj?ca emocje, których nie zapomina si? nigdy.

Poniewa? bilety dostarczane s? najwcze?niej dwa tygodnie przed wy?cigiem, proponujemy pi?kn? kart? prezentow? z elementami graficznymi charakteryzuj?cymi dane Grand Prix. Taki prezent robi wra?enie ju? w chwili otrzymania go a wra?enia sportowe, które czekaj? obdarowanego, pozostan? z nim na ca?e ?ycie.

Aby otrzyma? kart? prezentow?, nale?y odznaczy? odpowiednie okienko na etapie wyboru sposobu zap?aty. Okienko to znajduje si? nad uwagami do zamówienia. Kart? wysy?amy w postaci wydruku na papierze fotograficznym, na adres korespondencyjny podany podczas sk?adania zamówienia. Zamawiaj?cy ma pe?en dost?p do tych danych, mo?e wi?c po otrzymaniu karty podarunkowej, zmieni? adres korespondencyjny na adres obdarowanego, wówczas bilety trafi? bezpo?rednio do w?a?ciwych r?k.

Ksi??ki o wy?cigach - unikalne na polskim rynku


Tytu?y dost?pne w naszym sklepie, zosta?y sprowadzone specjalnie po to, by urozmaici?, skromny na polskim rynku wydawniczym, wybór literatury po?wi?conej sportom samochodowym. Ksi??ki w j?zyku angielskim s? ?wietnymi poradnikami z zakresu techniki jazdy sportowej czy przygotowania fizycznego i mentalnego do uprawiania sportów samochodowych. Przybli?aj? tak?e historyczne wydarzenia wy?cigowe oraz epatuj? wyj?tkowymi fotografiami, wykonanymi przez znanych w ?wiecie mistrzów fotografii sportowej, z naciskiem na mi?dzynarodowe wy?cigi samochodowe w?a?nie. Wszystkie ksi??ki zosta?y napisane przez ludzi, których ca?e ?ycie zwi?zane jest z t? fascynuj?c? dziedzin? sportu.

W dobie wszechobecnego j?zyka angielskiego oraz wobec skromno?ci polskich do?wiadcze?, za to przy g?odzie wiedzy wybuchaj?cym coraz silniej w naszym zmotoryzowanym spo?ecze?stwie, ta propozycja prezentowa jest wyj?tkowa nie tylko dla fanów sportów samochodowych. Ka?dy, bez wzgl?du na to czy interesuj? go wy??cznie zdj?cia, czy historia wy?cigów, czy te? technika jazdy sportowej, z pewno?ci? znajdzie co? odpowiedniego.

Zestaw wyjazdowy na wy?cig Formu?y 1


W sklepie internetowym Autodrom.pl mo?na kupi? bilety na wy?cigi Formu?y 1. Mamy szeroki wybór wy?cigów w ca?ym sezonie 2011, od najnowocze?niejszych obiektów, po legendarne tory. Do wyboru jest tak?e wiele ró?nych trybun na ka?dy wy?cig, od najta?szych, stoj?cych, po najlepsze, na linii start-meta lub przy ciekawych i s?ynnych zakr?tach. W sumie kilkaset biletów do wyboru.

W sezonie wy?cigowym po?redniczymy równie? w wynaj?ciu lub zakupie urz?dzenia FanVision. Korzystanie z niego podczas wy?cigu, stanowi doskona?e uzupe?nienie wra?e? doznawanych bezpo?rednio na torze.

Ale oprócz tego, na naszych stronach mo?na te? planowa? podró?. Pomaga w tym wyszukiwarka lotów udost?pniona przez naszego partnera. Do wyboru jest 460 rejsowych i 120 tanich linii lotniczych. Dobrze jest pami?ta?, ?e im wcze?niej planuje si? podró?, tym jest ona ta?sza.

Hotel mo?na zarezerwowa? pos?uguj?c si? wyszukiwark? hoteli tak?e udost?pnion? przez naszego partnera. Do dyspozycji jest 100 000 obiektów na wszystkich 5 kontynentach, od minimalnego standardu, a? do pi?ciogwiazdkowych hoteli.

Maj?c do dyspozycji to wszystko i nasze przewodniki Kibica F1, mo?na z pe?n? swobod?, samodzielnie skompletowa? ca?y zestaw wyjazdowy na wy?cig Formu?y 1 i zaskoczy? t? niespodziank? rodzin? lub przyjació?.


 Dodaj do:
Facebook

GŁÓWNA :: O AGENCJI :: WSPÓŁPRACA :: FAQ :: KALENDARZ :: KONTAKT