Autodrom Główna Kontakt Agencja
 Bilety F1 2022
F1 Bilety
Hotele
Przelot
FanVision
Przewodniki F1
F1 w prezencie
..
Jak kupować
Regulamin
Płatności
FAQ
Pomoc

Płatnosci obsługuje serwis Platnosci.pl
Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl

Jak kupowa?  


Podstwowe informacje

Aby móc dokonywa? zakupów w naszym sklepie nale?y si? zarejestrowa?.
Klient, który po raz pierwszy dokonuje zakupów w sklepie, wykorzystuje formularz rejestracyjny. Po podaniu wymaganych informacji nale?y potwierdzi? proces rejestracyjny. Link z procesem potwierdzenia zostanie automatycznie wys?any na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.

Klient, który dokonywa? ju? zakupów w naszym sklepie, posiada ju? swój login i has?o dast?powe. W takim przypadku przy kolejnym wej?ciu nale?y wpisa? jako login adres e-mailowy i has?o podane w procesie rejestracji.

Mo?na oczywi?cie przegl?da? towary i dodawa? je do koszyka bez wcze?niejszego zalogowania si?. B?dzie ono wymagane dopiero na etapie dokonywania p?atno?ci.

Krok 1. - Wybór produktów

W naszym sklepie znajduje si? oferta biletowa na imprezy wy?cigowych Mistrzostw ?wiata Formu?y 1. Ka?da z eliminacji mistrzostw ?wiata nosi nazw? GRAND PRIX, st?d skrót GP przed nazw? kraju odnosi si? do jednej imprezy wy?cigowej. Wy?wietlane s? one zarówno na stronie g?ównej, jak i w lewej cz??ci witryny w taki sposób, aby dost?p by? mo?liwy z ka?dego miejsca w sklepie.Aby przej?? do wy?wietlania listy biletów na dany wy?cig, wystarczy klikn?? na nazw? imprezy, np.: GP AUSTRALII.

Na naszych stronach dost?pna jest wyszukiwarka - mo?na w ni? wpisa? nazw? miejca na trybunie lub te? s?owa, o którym s?dzimy, ?e pojawia si? w opisie pozycji.

Gdy znajdziemy interesujacy nas bilet, klikaj?c na jego nazw? wejdziemy na stron? ze szczegó?owym opisem danego produktu.
Gdy jeste?my zdecydowani na zakup danego biletu, podajemy ilo?? sztuk zamówionego towaru i wciskamy przycisk "Do koszyka". W tym momencie zostaniemy przekierowani na stron? podgl?du zawarto?ci koszyka, a bilet zostanie dodany do zawarto?ci naszego koszyka.Uwaga:
Aktualn? zawarto?? koszyka zawsze mo?na przegl?da? w pó?niejszych etapach, klikaj?c na odpowiedni przycisk z prawej strony "KOSZYK" lub obrazek przedstawiaj?cy koszyk.

Krok 2. - Rejetracja klienta

B?d?c na stronie z zawarto?ci? koszyka, mo?emy jeszcze dokona? modyfikacji wybranych produktów, a mianowicie mo?emy usun?? z listy zamówion? pozycj? lub zmieni? ilo?c sztuk.
Po dokonaniu wyboru, sprawdzeniu i zaznaczeniu ilo?ci sztuk klikamy na przycisk "Zap?a?".W przypadku osób, które dodawa?y bilety do koszyka nie b?d?c wcze?niej zalogowane, system poprosi o wpisanie loginu i has?a, a nast?pnie przejdzie do ekranu z adresem wysy?ki.Osoby, które po raz pierwszy kupuj? w naszym sklepie i wcze?niej si? nie rejestrowa?y w panelu logowania powinny klikn?? na link "Rejestracja", a wtedy zostanie wy?wietlony formularz, gdzie b?d? mog?y si? zarejestrowa?.
Rejestracja wymaga podania adresu e-mail, który bedzie loginem, wybrania has?a do konta i podania prawdziwych danych osobowych.Po zako?czeniu procesu logowania lub rejestracji system przejdzie do okna ze skompletowanym zamówieniem i adresami zamawiaj?cego i adresem adresem wysy?ki.


Krok 3. - P?atno??

Na stronie tej kupuj?cy dokonuje wyboru p?atno?ci za zamówiony towar. Po wybraniu odpowieniej opcji wystarczy nacisn?? przycisk "P?ac?" i wtedy zostanie on przekierowany do odpowiedniej strony z wybranym rodzajem p?atno?ci.Dost?pne s? nastepuj?ce rodzaje p?atno?ci:
  • kart? kredytow? poprzez serwis Platnosci.pl
lub szybkim przelewem za po?rednictwem nast?puj?cych banków:
  • mTRANSFER
  • MultiTransfer
  • P?ac? z Inteligo
  • Przelew24
  • Nordea
  • PKO BP
  • BPH
  • ING BankOnLine

Post?puj?c zgodnie z wy?wietlanymi wskazówkami na ekranie i poprawnym dokonaniu p?atno?ci Kupuj?cy zostanie przekierowny z powrotem do sklepu Autodrom, a dotychczasowe zamówienie wraz z zawarto?ci? koszyka b?dzie zdezaktualizowane.

Podgl?d z?o?onych zamówie?

Po dokonaniu zakupu jest mo?liwy podgl?d z?o?onego zamówienia. W tym celu nale?y klikn?? przycisk "Mój panel" po prawej stronie, po uprzednim zalogowaniu do systemu.Na stronie Panelu znajduje si? do dyspozycji kilka u?ytecznych linków, w?ród których znajduje si? ten, prowadz?cy do strony ze z?o?onymi zamówieniami. Mo?na tam sprawdzi?, jakie zamówienia zosta?y z?o?one, kiedy i jaki jest status zamówienia. S? to bardzo u?yteczne informacje i na nie nale?y si? powow?ywa? przy ewentualnych reklamacjach.

?yczymy zadowolenia z dokonanych u nas zakupów!
 Dodaj do:
Facebook

GŁÓWNA :: O AGENCJI :: WSPÓŁPRACA :: FAQ :: KALENDARZ :: KONTAKT