Autodrom Główna Kontakt Agencja
 Bilety F1 2023
F1 Bilety
Hotele
Przelot
FanVision
Przewodniki F1
F1 w prezencie
..
Jak kupować
Regulamin
Płatności
FAQ
Pomoc

Płatnosci obsługuje serwis Platnosci.pl
Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl

Przewodniki  


Mini przewodnki europejskich Grand Prix!


Ka?dy kibic wyje?d?aj?cy na wy?cig Formu?y 1 powinien wcze?niej wiedzie? ile atrakcji czeka go na torze i wokó? toru. Dlatego przygotowali?my najwa?niejsze informacje i odno?niki do innych ?róde? w Internecie, z pomoc? których ?atwiej b?dzie przygotowa? si? do tej wyj?tkowej imprezy.

W przewodniku znajduj? si? mi?dzy innymi:
- dane dotycz?ce wy?cigu, toru i kierowców;
- wskazówki dotycz?ce dojazdu na tor i poruszania si? po nim;
- podstawowe informacje turystyczne, w tym adres ambasady polskiej;
- wykaz atrakcji w rejonie, w którym odbywa si? wy?cig.

Przewodnik Kibica Formu?y 1 jest darmowy. Mo?na go wydrukowa? i zabra? ze sob? w podró?. Mo?na te? poleci? lub wys?a? go znajomym, innym kibicom, ka?demu kogo zainteresuje. Przygotowali?my te informacje z my?l? o polskich kibicach Formu?y 1. Dlatego dotycz? tych wy?cigów, które Polacy najcz??ciej wybieraj?.

Wi?kszo?? informacji zawartych w przewodniku jest aktualnych bez wzgl?du na sezon. Szczególn? uwag? nale?y zwróci? tylko na Grand Prix Niemiec, gdy? wy?cig ten odbywa si? na zmian? na dwóch torach: Hockenheim i Nurburgring, ka?dego roku na innym. Aktualizacja przewodników nast?puje na pocz?tku nowego sezonu wy?cigowego.

Mamy nadziej?, ?e zechcecie podzieli? si? z nami swoimi uwagami. Ch?tnie wprowadzimy zmiany do naszego przewodnika. Z ka?dym rokiem przybywa kibiców Roberta Kubicy. Wspólnie mo?emy sprawi?, by pierwszy kontakt z Formu?? 1 na ?ywo by? du?o ?atwiejszy.

Wszystkim, którzy wyje?d?aj? na wy?cig Formu?y 1
?YCZYMY WIELU SPORTOWYCH WRA?E?! Dodaj do:
Facebook

GŁÓWNA :: O AGENCJI :: WSPÓŁPRACA :: FAQ :: KALENDARZ :: KONTAKT