Autodrom Główna Kontakt Agencja
 Bilety F1 2023
F1 Bilety
Hotele
Przelot
FanVision
Przewodniki F1
F1 w prezencie
..
Jak kupować
Regulamin
Płatności
FAQ
Pomoc

Płatnosci obsługuje serwis Platnosci.pl
Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl

FanVision  


FanVision - jeszcze wi?cej wra?e? na torze!
FanVision przeniesie Ci? w nowy wymiar wra?e?, których doznajesz b?d?c podczas wy?cigu na torze. Ma?e, bezprzewodowe urz?dzenie audio-video podaje Ci bie??ce statystyki, wyniki, informacje i podgl?d do tego, co dzieje si? na ka?dym odcinku okr??enia i w boksach.

Dzi?ki FanVision dostajesz wi?cej ni? daje Ci najlepsze nawet miejsce na trybunie. Z FanVision ju? nigdy wydarzenie sportowe tej rangi nie b?dzie dla Ciebie takie samo.

O FANVISION
WYNAJ?? FANVISION
KUPI? FANVISION

 O FanVision

Co to jest FanVision?

FanVision to urz?dzenie, które fani F1 poznali i pokochali wcze?niej jako Kangaroo TV. FanVision daje kibicom uczestnicz?cym w wy?cigu Formu?y 1, mo?liwo?? us?yszenia i zobaczenia akcji rozgrywaj?cej si? na ka?dym odcinku toru i w ka?dej chwili wy?cigu. Do wyboru dost?pne s?: do 9 przekazów video, podgl?d kamer kierunkowych, nie dost?pne nigdzie indziej na ?wiecie transmisje z kamer umieszczonych na bolidach, kana?y z wywiadami, komunikaty radiowe, powtórki i najwa?niejsze wydarzenia na gor?co, czasy, statystyki i analizy w czasie rzeczywistym, biografie kierowców, bie??ce, zajmowane przez nich pozycje.

FanVision automatycznie wychwytuje sygna?, który jest dost?pny tylko w trakcie imprezy sportowej i tylko w obr?bie obiektu, na którym ona si? odbywa. Ekran LCD urz?dzenia FanVision ma wielko?? 4,3 cala. Bateria wytrzymuje 6 godzin ci?g?ej pracy, jej ?adowanie z gniazdka w ?cianie trwa ok. 5 godzin. Nieprzerwany przesy? danych wynosi 8.4 Mbps. FanVision zosta?o zaprojektowane tak?e z funkcj? WiFi, ale b?dzie ona dost?pna do wykorzystania dopiero w przysz?o?ci. Wszelkie unowocze?nienia i ulepszenia urz?dzenia b?d? do pobrania z Internetu poprzez port USB, w który jest ono wyposa?one.

W sezonie 2011 FanVision dost?pny jest na ka?dy wy?cig z kalendarza imprez F1 na ten rok. W dodatku pojawi?y si? urz?dzenia trzeciej generacji z wi?kszym ekranem, dogodniejsz? nawigacj? i mo?liwo?ci? obserwacji trzech kana?ów jednocze?nie. Takie nowoczesne urz?dzenie mo?na ju? kupi? i wozi? je ze sob? na ka?dy wy?cig. Kibic ma wi?c wybór - mie? na w?asno?? lub wynaj?? na jedn? imprez? Formu?y 1.

 WYNAJ?? FANVISION

Jak wynaj?? FanVision?

FanVision mo?na zamówi? na jeden weekend wy?cigowy. W tym celu trzeba z?o?y? zamówienie przez www, nie pó?niej jednak ni? 3 tygodnie przed wy?cigiem. Nie ma innego sposobu na otrzymanie FanVision, tylko www, trzeba wi?c mie? na uwadze terminy.


Urz?dzenie zostanie przes?ane na wskazany adres i b?dzie mo?na zabra? je ze sob? na wy?cig. Po imprezie FanVision zostawia si? w oznaczonych punktach na torze. Zapominalscy b?d? musieli odes?a? urz?dzenie w?a?cicielowi na w?asny koszt.

W przypadku sze?ciu wybranych Grand Prix mo?na zrezygnowa? z dostawy do domu i odebra? FanVision dopiero na torze. Jest to mo?liwe dla GP Australii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Singapuru, Japonii i Abu Dhabi.
W sezonie 2011 koszt wynajmu na jeden weekend wraz z przesy?k? do Polski wynosi oko?o 65 euro. Po?rednictwo Agencji Wy?cigowej Autodrom kosztuje 60 z?, trzeba skontaktowa? si? z nami odpowiednio wcze?nie.

 DO KUPIENIA

MIE? NA W?ASNO??

FanVision G3 tak?e trzeba zamówi? przez www. Termin sk?adania zamówienia nie ma tu znaczenia, ale je?li chce si? zabra? urz?dzenie ze sob? na konkretny wy?cig, trzeba wzi?? pod uwag? czas dostawy, najlepiej kilkutygodniowy. Jedna osoba nie mo?e kupi? wi?cej ni? trzy urz?dzenia, bo sprzeda? dedykowana jest wy??cznie osobom indywidualnym.Cena FanVision w sezonie 2011 wynosi 350 euro (plus koszty przesy?ki ok. 10 euro) i zawiera tak?e ca?osezonow? aktywacj?. W nast?pnych latach konieczne b?dzie uiszczenie op?aty aktywacyjnej (równie? poprzez www) za ka?dy sezon z góry. Jaki b?dzie to koszt - nikt jeszcze nie wie.

Po?rednictwo Agencji Wy?cigowej Autodrom w zakupie urz?dzenia kosztuje 120 z?, trzeba skontaktowa? si? z nami odpowiednio wcze?nie.
 Dodaj do:
Facebook

GŁÓWNA :: O AGENCJI :: WSPÓŁPRACA :: FAQ :: KALENDARZ :: KONTAKT